#

сон сонладын дип эйтмэ м хосэенов кое нэфкатъ мостафин суз