#

yes qonnem shatem sirum kyanqs

3:45

Xamyaks esqez